Agrotechnické poradenství

Poskytujeme komplexní agrotechnickou poradenskou a konzultační činnost v oblasti precizního zemědělství zaměře- nou na rostlinnou výrobu. Více informací naleznete zde.

Pozemkové úpravy

Nabízíme vyměřování hranic pozemků, krajinných prvků, hnojišť apod. Dále provádíme optimalizace pohybu pracov-ních souprav po pozemku. V současné době nabízíme také dělení DPB. Více informací naleznete zde.

Variabilní aplikace

Nabízíme platformu CropWise pro tvorbu předpisových map pro variabilní aplikace hnojiv, přípravků na ochranu rostlin a variabilní setí. Předpisové mapy zpracováváme také “na klíč”. Více infor-mací naleznete zde.

Speciální požadavky farem

Zemědělci často řeší složité technické potřeby. Těmto potřebám se snažíme díky našemu know-how vyhovět a najít nejoptimálnější řešení šité na míru. Více informací naleznete zde.

Selektivní aplikace

Zabýváme se tvorbou předpisových map pro selektivní aplikace hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. Především selektivní / ohniskovou aplikaci herbicidů. Více informací naleznete zde.

Zpracování a evidence GIS dat

V průběhu sezóny získávají zemědělci celou řadu užitečných agronomických dat. Nabízíme zpracování a správu těchto dat. Více informací naleznete zde.

Letecké snímkování

Provádíme letecké snímkování bezpilot-ními prostředky (UAV) vybavenými RGB i multispektrální kamerou pro kontrolu lesních a zemědělských pozemků. Více informací naleznete zde.

Semináře / webináře / kurzy

Nechcete nechat zpracovávat Vaše data jiné. Máte zájem posouvat své technické dovednosti? Právě pro Vás připravujeme semináře / webináře / kurzy zaměřené na sběr a zpracování dat. Více informací naleznete zde.

Agrotechnické poradenství

 

Zemědělství zažívá výrazný technologický boom, označovaný dnes termínem precizní zemědělství. Tento termín je často mylně spojován s nákladnými investicemi a složitými technickými postupy a odrazuje řadu zemědělců od přemýšlení nad zásadnějšími inovacemi v rostlinné výrobě. Nabízíme agrotechnické poradenství zaměřené na implementaci prvků precizního zemědělství do rostlinné výroby s cílem napomoci zemědělcům efektivně využívat moderní technologie. Pro tento typ poradenství jsme připravili program Farma 4.0, ve kterém postupnými kroky modernizujeme postupy v zemědělských provozech. Nabízíme také konzultační činnost při již prováděných činnost jako jsou variabilní aplikace, zpracování dat a další. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. 

Variabilní aplikace

 

Variabilní aplikace přinášejí možnost přizpůsobit množství aplikované dávky konkrétní části pozemku. Tato aplikace je často spjata s variabilní aplikací dusíkatých hnojiv. Přesto je možné a často vhodné využít variabilní aplikace také u zásobního hnojení nebo aplikace přípravků na ochranu rostlin (fungicidy, morforegulátory). Nelze opomenout ani možnost variabilního setí, které začíná být uplatňované především u kukuřice. Pro tvorbu předpisových map nabízíme platformu CropWise. V případě zájmu poskytujeme tvorbu předpisové mapy “na klíč”, dle požadavků zákazníka. Zajišťujeme také komplexní podklady pro tvorbu předpisových map jako jsou mapy produkčního potenciálu, snímky aktuálního stavu vegetace až po odběry půdy a rostlin pro zvolení optimální dávky hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. 

Selektivní aplikace

 

Selektivní (zónální/bodové) aplikace představují pomyslný vrchol v oblasti sílených aplikací. Tato aplikace je vhodná například u pozemků s lokálním poškozením zvěří, hraboši apod. nebo u ohniskového zaplevelení. V případě první možnosti je pozemek nejprve snímkován bezpilotním prostředkem (UAV) ve vysokém rozlišení s přesností RTK (2,5 cm) a následně hodnocen. Výstup v podobě předpisové mapy lze kombinovat s dalšími předpisovými mapami. V případě detekce plevelů pro selektivní aplikaci je postup obdobný. Herbicidní ochrana je poté cílena pouze na plevelné rostliny. Tato aplikace je vhodná pouze pro určité plodiny a je podmíněna vysokou technickou úrovní Vaší aplikační techniky.  

Letecké snímkování

 

Provádíme letecké snímkování zemědělských a lesních pozemků bezpilotními prostředky (kvadrokoptérou nebo křídlem dle rozsahu zakázky) vybavenými multispektrální a RGB kamerou pro jednoduchý a rychlý monitoring zájmové oblasti. V zemědělství lze snímkování využít pro variabilní aplikace s vyšším rozlišením nebo k výkazu škodných událostí (zvěří, přírodními živly nebo polehnutím). K výkazu škod je možné dopočítat přesný rozsah škodné události. Poškozená ohniska lze vyjmout pro budoucí aplikaci pomocí předpisové mapy. Tímto způsobem dochází k vysoké úspoře hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. Snímkování lesních pozemků poskytuje přehled o zdravotním stavu stromů. Snímky jsou skládány do mapy a předány zákazníkovi ve formě mapového podkladu. 

Pozemkové úpravy

 

Především ze strany kontrolních orgánů je vyvíjen tlak na přesnost hranic pozemků. Nabízíme zaměření pozemků, krajinných prvků, hnojišť apod. s přesností +/- 2,5 cm nebo +/- 15 cm dle přání zákazníka. Získané mapové podklady je možné přenést do registru půdy LPIS, ale i GPS navigací a dalších služeb, které zákazník využívá. V současné době začíná být aktuální dělení pozemků  na státem vyžadovanou velikost. Nabízíme dělení půdních bloků dle Vámi zvolených kritérií (například na záběr pracovních souprav) a nahrání do registru půdy LPIS a GPS navigací pro možnost dělení, v případě absence polní GPS navigace nebo preference fyzického vytyčení jsme připraveni i na tento požadavek. Nabízíme také optimalizaci pohybu pracovních souprav po pozemku, kdy stanovíme ideální trajektorii pohybu Vaší mechanizace s ohledem na předem stanovená kritéria. Optimalizace pohybu přináší zvýšení výkonu pracovních souprav a snížení spotřeby PHM, hnojiv, POR a utužení půdy nadbytečnými přejezdy.

Speciální požadavky farem

Zemědělci se každý den setkávají s celou řadou překážek, kterým musí čelit. Rádi bychom Vám poskytli naše know-how a zkušenosti z implementace chytrých řešení na jiných farmách. Jedním z příkladů, se kterým se setkáváme je respektování ochranných pásem vodních toků. Tyto a další každodenní výzvy umíme elegantně vyřešit. Řešení pro Vás sestavujeme “na klíč” nebo nabízíme semináře / webináře / kurzy určené na danou problematiku. 

Zpracování a evidence GIS dat

V průběhu sezóny získávají zemědělci celou řadu užitečných agronomických dat. Mezi tyto data patří například výnosové mapy, aplikační mapy, laboratorní rozbory půdy a rostlin a další. Některá data jsou ale zatížena vysokým množstvím chyb (např. výnosové mapy) nebo jsou tato data v různých formátech, terminálech a platformách. Nabízíme úpravu / filtraci a komplexní správu těchto dat pro přehlednou evidenci. V souvislosti s již zmiňovanými výnosovými mapami provádíme například filtraci chybových záznamů nebo spojení výnosových map ze dvou a více sklízecích mlátiček. V případě zájmu o vlastní práci s GIS daty pořádáme v zimních měsících semináře / webináře / kurzy zaměřené na zpracování a využití GIS dat v praxi.

Semináře / webináře / kurzy

Nechcete nechat zpracovávat data jiné. Máte zájem posouvat své technické dovednosti? Právě pro Vás připravujeme semináře / webináře pro sběr a zpracování agronomických dat. V rámci našich kurzů Vás naučíme Vás jak sbírat a uchovávat data ze zemědělské techniky, stahovat satelitní snímky nebo ovládat bezpilotní prostředky (UAV) pro snímkování vegetace. V zimních měsících připravujeme kurzy zaměřené na zpracování těchto dat v  geografickém informačním systému (GIS). Zaměřujeme se především na open source bezplatnou aplikaci QGIS. Se zkušenými školiteli Vás v různých úrovních kurzů provedeme možnostmi práce v geografickém informačním systému. Naučíme Vás například samostatně editovat pozemky, vytvářet předpisové mapy, upravovat agronomická data a skládat je do časových řad a mnoho dalšího, dle Vašich požadavků. V případě zájmu nebo jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat.