Aktuality

Předsklizňové snímkování vegetace

V současné době provádíme takřka po celé České republice předsklizňové snímkování vegetace a to hned za několika účely vyčíslení poškození vegetace před sklizní, detekce zaplevelení především vytrvalými plevely a detekci drenáží a melioračních kanálů.

Naše služby provádíme do 3 dnů od objednání s dodáním výsledků do 5 dnů a proto ani blížící se termín sklizně nemusí být limitující pro uskutečnění vyhodnocení. Pozemek klientovi nasnímkujeme ve vysokém rozlišení s přesností RTK (+-2,5 cm), data pro zobrazení nahrajeme do platformy Cropwise Operations (prostřednictvím společnosti SAS AGRO), která umožňuje kromě zobrazení a stažení ortofotomap také celou řadu dalších pokročilých funkcí, například satelitní snímky PlanetScope v rozlišení 3×3 m. Neposlední řadě taképrovedeme vyčíslení (% neboha) poškození vegetace.

Aktuality

Jaro ve znamení detailního snímkování

Jarní sezóna se rozeběhla na plné obrátky nejen pro zemědělce ale i pro nás. V současné době snímkujeme vyhodnocujeme poškození, případně zaplevelené pozemků po celé České republice. Pro detailní snímkování využíváme celou řadu bezpilotních prostředků vybavených RGB a multispektrálními kamerami, přesností 2,5 cm rozlišením snímků na úrovni 2,5 cm/px (v případě detekce plevelů 1 mm/px). Zároveň jsme schopni, i při vysokémrozlišení snímků, denně vyhodnotit více než 500 ha zemědělské půdy.

A proč bezpilotní prostředky? Přestože našim zákazníkům zprostředkováváme platformu SAS Cropwise Operations, která nabízí satelitní snímky PlanetScope s rozlišením snímků 3×3 m. 

Výsledky

Precizní start do jarní sezóny

Zemědělce v současné době, více než kdy jindy, trápí vysoké vstupní náklady a nízká cena komodit. Jednorázové snížení vstupů ale může dlouhodobě znamenat propad rentability. Je proto nutné hledat systémová řešení. Jedno z takových řešení představují selektivní aplikace, které jsou dnes spojovány především s aplikací herbicidů na plevelné rostliny. Jejich potenciál lze však využít i u poškozených pozemků.

Po zimních měsících je řada pozemků částečně poškozená (obr. 1), ať už vlivem počasí nebo škůdců (zvěř, hraboši a další). Jako řešení Vám nabízíme snímkování pozemku bezpilotními prostředky (UAV) pro vyčíslení poškození / mezerovitosti (%), (psali jsme již v minulosti).

Články

Variabilní hnojení nesnižuje spotřebu N hnojiv

Také už Vám obchodní zástupci nabízející platformy umožňující tvorbu předpisových map pro variabilní hnojení tvrdili, že variabilním hnojením snížíte spotřebu N a zvýšíte výnos? Na základě našich dosavadních výsledků s tímto, dnes již obecně přijatým tvrzením, nesouhlasíme. Variabilní hnojení vnímáme především jako nástroj pro zlepšení kvalitativních parametrů produkce. Přesto, pokud začínáte s variabilními aplikacemi N hnojiv, je možné určité úspory hnojiv dosáhnout – především u zemědělců, kteří nezohledňují výnosové úrovně jednotlivých pozemků. Pro začátek doporučujeme začít na úrovni jednotlivých pozemků a stanovit výnosové úrovně pro jednotlivé pozemky.

Aktuality

Školení pod vedením SAM DIMENSION

Tento týden jsme navštívili kampus University Hohenheim ve Stuttgartu, ve kterém sídlí náš partner SAM DIMENSION GmbH. Tento německo-český start-up se zaměřuje na detekci plevelů pomocí bezpilotních prostředků(dronů) za využití umělé inteligence. O našem partnerství jsme psali v minulosti zde. Cílem návštěvy bylo proškolení našeho týmu a seznámení s kolegy ze Stuttgartu.

Po seznámení s německými kolegy a dosavadními výsledky práce SAM DIMENSION jsme přešli k samotnému školení. Důvodem školení byl především speciální dron navržený pro potřeby snímkování ve vysokém rozlišení.

Články

Stanovení vzorkovací sítě pro odběr půdních vzorků

Nedílnou součástí zlepšování půdní úrodnosti jsou laboratorní rozbory půdy, které poskytují cenné informace zásobenosti půdy jednotlivými živinami. V České republice provádí v šestiletém intervalu Ústřední kontrolní zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) pravidelné agrochemické zkoušení zemědělských půd (AZZP), při kterém je stanovena hodnota pH půdy a zásobenost přístupného fosforu (P), draslíku (K), hořčíku (Mg), vápníku (Ca), síry (S),hliníku (Al), mědi (Cu), zinku (Zn) a manganu (Mn). Hodnocení zásobenosti přístupnými živinami je stanovováno metodou Mehlich III. Průměrná plocha na jeden vzorek a hloubka vpichu je v závislosti na kultuře (orná půda, trvalé travní porosty, chmelnice, vinice a ovocné sady).

Články

Ověření ISOBUS konektivity

Zimní měsíce přináší prostor pro kontrolu softwarových verzí terminálů mechanizace a ověření konektivity mezi jednotlivými terminály traktorů a nářadím. Moderní mechanizace je v naprosté většině vybavena standardizovaným komunikačním protokolem ISOBUS, který je založený na CAN sběrnici. ISOBUS vychází normy ISO 117 83, která upravuje komunikaci mezi traktorem a nářadím. Norma je podporována všemi významnými výrobci zemědělské techniky John Deere, Fendt, Horsch, Amazone, Kuhn, Case a další.

ISOBUS umožňuje uživatelům pomocí jednoho terminálu ovládat různá ISOBUS kompatibilní zařízení.

Aktuality

Data pro správná rozhodnutí

V současné době provádíme na farmách podzimní agronomickou kontrolu porostů, během které se často setkáváme s mezerovitostí, především řepky ozimé. Zemědělci si v extrémních případech pokládají otázku, zda mezerovitou řepku zaorat nebo porost udržet až do sklizně. Právě proto provádíme snímkování pozemku za účelem hodnocení mezerovitosti (%).

Na přiložených snímcích můžete vidět příklad mezerovité řepky ozimé, kterou jsme snímkovali a provedli hodnocení mezerovitosti (%). Mezerovitost v tomto případě dosahovala 28 %.

Aktuality

Aktuálně: variabilní setí obilnin

Technologie variabilního setí se v průběhu let rozšířila především u široko řádkových plodin, v současné době začíná být tato technologie velmi žádaná také u ozimých obilnin. Variabilní setí však, podle nás, není zárukou snížení spotřeby osiva ani zvýšení výnosu plodin. Variabilní setí vnímáme jako přizpůsobení počtu rostlin jednotlivým heterogenním částem pozemku.

Variabilní setí právě proto doporučujeme na farmách s vysokou heterogenitou pozemků v kombinaci s dalšími variabilními aplikacemi – morforegulací, fungicidní ochranou a hnojením N. Právě pozdější hnojení N může být negativně ovlivněno rozdílnými úrovněmi výsevku při zohlednění pouze aktuálního stavu vegetace vyjádřeného vegetačním indexem, podle kterého se typicky provádí produkční a kvalitativní hnojení pšenice ozimé.

Aktuality

Postemergentní selektivní aplikace v řepce ozimé

Rostliny ozimé řepky jsou v době vzcházení velmi slabé a vzešlý výdrol obilnin může vzcházející řepku během několika dní výrazně oslabit. Přesto plošná aplikace herbicidu nemusí být vždy nutná. V týdnu jsme připravovali předpisové mapy pro selektivní aplikace postemergentních herbicidů na několika pozemcích osetých řepkou ozimou, na kterých se následně cíleně aplikoval herbicid pouze na ohniska výdrolu obilnin.

Po vyhodnocení ohnisek zaplevelení a dodání předpisových map se na pozemku o výměře 30 ha aplikoval herbicid (propaquizafop) na pouhých 3,75 ha! Uspořili jsme tedy bezmála 88 % herbicidu. Při kalkulované ceně herbicidu 500Kč/ha dosáhla finanční úspora 13 125 . Kromě ekonomického hlediska jsme snížili stres vzcházející řepky ozimé a snížili ekologickou zátěž způsobenou herbicidy.

Aktuality

SAM DIMENSION

V současné době začínáme se společností SAM DIMENSION komerčně nabízet tuto technologii na farmách v České republice. Po požadavku zákazníka vybaveného vhodnou aplikační technikou pro selektivní aplikace (na dotaz) provedeme snímkování pozemku, poté vyhodnotíme zaplevelení a připravíme předpisovou mapu vhodnou pro danou aplikační techniku. Následně se budeme, pro hladký průběh, účastnit první společné selektivní aplikace.

V případě dotazu nebo zájmu o selektivní aplikace nás neváhejte kontaktovat.

Aktuality

Zaměření hranic pozemků za pomoci bezpilotních prostředků

V rámci vyměřování hranic pozemků využíváme mimo jiné také bezpilotních prostředků (UAV). Díky tomu dokážeme zákazníkům poskytnout také vizualizaci zájmového území. V uplynulých dnech jsme provedli několik realizací a rádi bychom Vás v krátkosti seznámili s průběhem a výsledkem naší práce.

Příkladem může být pozemek osetý vojtěškou, který byl poškozený pojezdem stavební techniky u nově vznikající vodní nádrže. Zákazník nás požádal o zjištění rozsahu způsobených škod (m²) a zaměření nové hranice pozemku. Pozemek jsme nasnímkovali bezpilotním prostředkem, …….

Aktuality

Posklizňová selektivní aplikace herbicidů

V současné době je ideální čas na detekci především vytrvalých plevelů (pcháč oset, pýr plazivý) v dozrávajících obilninách a řepce. Kdy na základě snímkování a následné detekci plevelů připravujeme předpisové mapy pro cílenou posklizňovou aplikaci v meziporostním období. Tvorbu předpisových map zajišťujeme na nižších stovkách hektarů po celé České republice. Jedná se především o selektivní aplikace totálních herbicidů (glyfosát). Máme ale také dobré zkušenosti s aplikací graminicidů během vegetace.

Přípravu předpisových map pro selektivní aplikaci herbicidu připravujeme na klíč a zákazníkovi předáváme předpisovou mapu. Prvních aplikací se účastníme osobně, abychom zákazníkům, obsluhám napomohli při prvních selektivních aplikacích. Obrázky 1. až 4. znázorňují průběh tvorby předpisové mapy pro selektivní aplikaci.

Aktuality

Monitoring chmelnice


Chybějící rostliny chmele mohou představovat citelné snížení výnosového potenciálu chmelnice. V současné době ověřujeme možnosti detekce chybějících rostlin pro jednodušší dosadbu rostlin chmele. Výsledkem detekce je stanovení přesného počtu rostlin chmele na jednotku plochy a GPS souřadnice chybějících rostlin.

Články

Variabilní aplikace. Snímek ze satelitu nebo bezpilotního prostředku?

Diskutovaným tématem při tvorbě předpisových map je kvalita vstupních dat. V současné době je využíváno především satelitních snímků, které mají různá rozlišení (m/px). Od desítek m/px (Landsat/Sentinel), jednotek m/px (Planet) až po desítky cm/px (WorldView). Druhou možností získání vstupních dat (snímků) je využít bezpilotních prostředků – dronů (UAV), které poskytují rozlišení i v jednotkách cm/px.

Ale potřebuje zemědělec/agronom takto kvalitní data? Bezpilotní prostředky jsou vhodné pro selektivní aplikace, kde hledáme anomálie na úrovni jednotek cm/px.

Články

Relativní výnosový (produkční) potenciál pozemku

Nevyrovnanost pozemku se nejvíce projevuje na výnosu plodin, který je ovlivněn celou řadou nejrůznějších faktorů, především dostupností vody, což potvrzují promítnuté odtokové linie. 


Relativní výnosový potenciál vyjadřuje produktivitu jednotlivých částí pozemku. Sestavení vychází z analýzy víceleté řady výnosových map. V případě absence výnosových map lzevyužít družicová data jako v tomto případě. Sestavený relativní výnosový potenciál lze využít jako podklad pro variabilní setí, zásobní hnojení nebo například stanovení odběrné sítě pro odběr půdních vzorků.