Aktuálně: variabilní setí obilnin

Technologie variabilního setí se v průběhu let rozšířila především u široko řádkových plodin, v současné době začíná být tato technologie velmi žádaná také u ozimých obilnin. Variabilní setí však, podle nás, není zárukou snížení spotřeby osiva ani zvýšení výnosu plodin. Variabilní setí vnímáme jako přizpůsobení počtu rostlin jednotlivým heterogenním částem pozemku.

Variabilní setí právě proto doporučujeme na farmách s vysokou heterogenitou pozemků v kombinaci s dalšími variabilními aplikacemi – morforegulací, fungicidní ochranou a hnojením N. Právě pozdější hnojení N může být negativně ovlivněno rozdílnými úrovněmi výsevku při zohlednění pouze aktuálního stavu vegetace vyjádřeného vegetačním indexem, podle kterého se typicky provádí produkční a kvalitativní hnojení pšenice ozimé.

Přínosům a strategiím variabilního setí bychom se rádi věnovali v průběhu zimních měsíců. Teď, v době setí, bychom rádi upozornili na úskalí, se kterými se setkáváme na farmách – především na vysoké rozdíly dávek osiva mezi jednotlivými, heterogenními zónami pozemku.

Na obrázku můžete vidět rozdílné hodnoty indexu NDVI při různých výsevcích jarního ječmene (2, 3, 4, 5 MKZ/ha). Uvědomujeme si extrémní příklad změny dávky, přesto bychom i na tato úskalí chtěli upozornit. Technologii variabilního setí považujeme za přínosnou, ale je nutné respektovat a pracovat s jednotlivými zónami výsevku individuálně i při pozdějších variabilních aplikacích N, které zohledňují aktuální stav vegetace. Obecně uplatňovaná teze o korelaci mezi výnosy a vegetačními indexy platí za předpokladu uniformního výsevku.

Obr. 1 Vliv změny počtu rostlin / výsevku na hodnoty indexu NDVI

S těmito, ale i dalšími problémy si umíme poradit. Proto nás neváhejte  kontaktovat.

Další aktuality

Jaro ve znamení detailního snímkování

Jarní sezóna se rozeběhla na plné obrátky nejen pro zemědělce ale i pro nás. V současnédobě snímkujeme avyhodnocujeme poškození, případně zaplevelené pozemků po celé Českérepublice.

Školení pod vedením SAM DIMENSION

Tento týden jsme navštívili kampus University Hohenheim ve Stuttgartu, ve kterém sídlí náš partner SAMDIMENSION GmbH. 

Data pro správná rozhodnutí

V současné době provádíme na farmách podzimní agronomickou kontrolu porostů, během které se často setkáváme s mezerovitostí, především řepky ozimé.

Předsklizňové snímkování vegetace

V současné době provádíme takřka po celé České republice předsklizňové snímkování vegetace a to hnedza několika účely vyčíslení poškození vegetace před sklizní, detekce zaplevelení předevšímvytrvalými plevely a detekci drenáží a melioračních kanálů.

Postemergentní selektivní aplikace v řepce ozimé

Rostliny ozimé řepky jsou v době vzcházení velmi slabé a vzešlý výdrol obilnin může vzcházející řepku během několika dní výrazně oslabit.

SAM DIMENSION

V současné době začínáme se společností SAM DIMENSION komerčně nabízet tuto technologii na farmách v České republice.

Zaměření hranic pozemků za pomoci bezpilotních prostředků

V rámci vyměřování hranic pozemků využíváme mimo jiné také bezpilotních prostředků(UAV). Díky tomu dokážeme zákazníkům poskytnout také vizualizaci zájmového území.

Posklizňová selektivní aplikace herbicidů

V současné době je ideální čas na detekci především vytrvalých plevelů (pcháč oset, pýr plazivý) v dozrávajících obilninách a řepce. Kdy na základě snímkování a následné detekci plevelů připravujeme předpisové mapy pro cílenou posklizňovou aplikaci v meziporostním období.

Monitoring chmelnice


Chybějící rostliny chmele mohou představovat citelné snížení výnosového potenciálu chmelnice. V současné doběověřujeme možnosti detekce chybějících rostlin pro jednodušší dosadbu rostlin chmele.