Články

Variabilní hnojení nesnižuje spotřebu N hnojiv

Také už Vám obchodní zástupci nabízející platformy umožňující tvorbu předpisových map pro variabilní hnojení tvrdili, že variabilním hnojením snížíte spotřebu N a zvýšíte výnos? Na základě našich dosavadních výsledků s tímto, dnes již obecně přijatým tvrzením, nesouhlasíme. Variabilní hnojení vnímáme především jako nástroj pro zlepšení kvalitativních parametrů produkce. Přesto, pokud začínáte s variabilními aplikacemi N hnojiv, je možné určité úspory hnojiv dosáhnout – především u zemědělců, kteří nezohledňují výnosové úrovně jednotlivých pozemků. Pro začátek doporučujeme začít na úrovni jednotlivých pozemků a stanovit výnosové úrovně pro jednotlivé pozemky.

Články

Stanovení vzorkovací sítě pro odběr půdních vzorků

Nedílnou součástí zlepšování půdní úrodnosti jsou laboratorní rozbory půdy, které poskytují cenné informace zásobenosti půdy jednotlivými živinami. V České republice provádí v šestiletém intervalu Ústřední kontrolní zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) pravidelné agrochemické zkoušení zemědělských půd (AZZP), při kterém je stanovena hodnota pH půdy a zásobenost přístupného fosforu (P), draslíku (K), hořčíku (Mg), vápníku (Ca), síry (S),hliníku (Al), mědi (Cu), zinku (Zn) a manganu (Mn). Hodnocení zásobenosti přístupnými živinami je stanovováno metodou Mehlich III. Průměrná plocha na jeden vzorek a hloubka vpichu je v závislosti na kultuře (orná půda, trvalé travní porosty, chmelnice, vinice a ovocné sady).

Články

Ověření ISOBUS konektivity

Zimní měsíce přináší prostor pro kontrolu softwarových verzí terminálů mechanizace a ověření konektivity mezi jednotlivými terminály traktorů a nářadím. Moderní mechanizace je v naprosté většině vybavena standardizovaným komunikačním protokolem ISOBUS, který je založený na CAN sběrnici. ISOBUS vychází normy ISO 117 83, která upravuje komunikaci mezi traktorem a nářadím. Norma je podporována všemi významnými výrobci zemědělské techniky John Deere, Fendt, Horsch, Amazone, Kuhn, Case a další.

ISOBUS umožňuje uživatelům pomocí jednoho terminálu ovládat různá ISOBUS kompatibilní zařízení.

Články

Variabilní aplikace. Snímek ze satelitu nebo bezpilotního prostředku?

Diskutovaným tématem při tvorbě předpisových map je kvalita vstupních dat. V současné době je využíváno především satelitních snímků, které mají různá rozlišení (m/px). Od desítek m/px (Landsat/Sentinel), jednotek m/px (Planet) až po desítky cm/px (WorldView). Druhou možností získání vstupních dat (snímků) je využít bezpilotních prostředků – dronů (UAV), které poskytují rozlišení i v jednotkách cm/px.

Ale potřebuje zemědělec/agronom takto kvalitní data? Bezpilotní prostředky jsou vhodné pro selektivní aplikace, kde hledáme anomálie na úrovni jednotek cm/px.

Články

Relativní výnosový (produkční) potenciál pozemku

Nevyrovnanost pozemku se nejvíce projevuje na výnosu plodin, který je ovlivněn celou řadou nejrůznějších faktorů, především dostupností vody, což potvrzují promítnuté odtokové linie. 


Relativní výnosový potenciál vyjadřuje produktivitu jednotlivých částí pozemku. Sestavení vychází z analýzy víceleté řady výnosových map. V případě absence výnosových map lzevyužít družicová data jako v tomto případě. Sestavený relativní výnosový potenciál lze využít jako podklad pro variabilní setí, zásobní hnojení nebo například stanovení odběrné sítě pro odběr půdních vzorků.