Variabilní hnojení nesnižuje spotřebu N hnojiv

Také už Vám obchodní zástupci nabízející platformy umožňující tvorbu předpisových map pro variabilní hnojení tvrdili, že variabilním hnojením snížíte spotřebu N a zvýšíte výnos? Na základě našich dosavadních výsledků s tímto, dnes již obecně přijatým tvrzením, nesouhlasíme. Variabilní hnojení vnímáme především jako nástroj pro zlepšení kvalitativních parametrů produkce. Přesto, pokud začínáte s variabilními aplikacemi N hnojiv, je možné určité úspory hnojiv dosáhnout – především u zemědělců, kteří nezohledňují výnosové úrovně jednotlivých pozemků. Pro začátek doporučujeme začít na úrovni jednotlivých pozemků a stanovit výnosové úrovně pro jednotlivé pozemky.

V praxi tedy nehnojíme všechny pozemky na výnosovou úroveň například 7 t/ha u pšenice ozimé, ale rozdělíme pozemky do více výnosových úrovní podle skutečného, dosahovaného výnosu. V tomto případě například do tří výnosových úrovní: 5 – 7 – 9 t/ha. Výsledek variabilního hnojení bez zohlednění výnosových úrovní je zobrazen v grafu č. 1, kdy při vytvoření předpisových map na 47 pozemcích se třemi zónami a dávkami 80-100-120 kg/ha na výměře přesahující 700 ha dosahovala úspora hnojiva zanedbatelných 72,8 kg hnojiva.

Graf 1 Úspora / zvýšení (bilance) kg N při nezohlednění výnosové úrovně pozemku

Graf 1 Úspora / zvýšení (bilance) kg N při nezohlednění výnosové úrovně pozemku

POZOR Produkční potenciál je kalkulovaný individuálně pro jednotlivé pozemky, nikoli farmu. Zobrazené procentuální vyjádření produktivity nelze využít pro zohlednění jednotlivých výnosových úrovní pozemků. Při hromadné tvorbě předpisových map se dopouštíte situace vyjádřené v grafu č. 1.

 

Pokud neznáte výnosové úrovně jednotlivých pozemků a nemáte potřebná data pro klasifikaci výnosových úrovní, nabízíme jednoduché řešení v podobě platformy našeho partnera SAS AGRO. Platforma SAS power by Cropwise dokáže na základě získaných informací mimo jiné predikovat dlouhodobou výnosovou úroveň pozemku. V průběhu sezóny také ale dokáže reagovat na průběh počasí a upravovat predikci výnosu. Z našich zkušeností je chybovost predikce mezi skutečným a odhadovaným výnosem do 10 %. Platforma také dokáže stanovit stabilitu pozemku a vhodnost pro provádění variabilních aplikací N hnojiv.

Obr. 1 Platforma SAS power by Cropwise dokáže velmi spolehlivě predikovat výnos (t/ha).

Obr. 1 Platforma SAS power by Cropwise dokáže velmi spolehlivě predikovat výnos (t/ha).

Rozhodovací schéma o provedení variabilní aplikaci N hnojiv znázorňuje obr. 2, kdy nedoporučujeme provádět variabilní aplikace na pozemcích menších než 3 nebo 5 ha, z důvodu vlivu souvratí a pohybu mechanizace (utužení, sekční kontrola apod.). Dále zohledňujeme stabilitu pozemků (%), abychom variabilně neaplikovali hnojivo na pozemky kde nedokážeme s určitostí předpovědět odezvu pozemku. Tento bod vynecháváme u kvalitativního hnojení pšenice, kde aplikujeme hnojivo v pozdní fázi vegetace a nepředpokládáme větší změnu stavu vegetace. Na základě velikosti a stability pozemku se rozhodujeme o uniformní nebo variabilní aplikaci. Posledním krokem je zohlednění výnosové úrovně, v tomto případě vyjádřené hodnotami 1, 2 a 3. Tyto výnosové úrovně poté převedeme na kalkulovanou dávku hnojiva, dle dlouhodobé strategie hnojení. Někteří zákazníci preferují procentuální vyjádření výnosové úrovně, které jsme schopni nabídnout. Neměli bychom ale opomenout ani stav aplikační techniky. Tomuto tématu se budeme věnovat v nadcházejících článcích.

Obr. 2 Rozhodovací schéma o zvolení variabilní aplikace a dávky dusíkatého hnojiva.

Obr. 2 Rozhodovací schéma o zvolení variabilní aplikace a dávky dusíkatého hnojiva.

Pro začátek a první ověření technologie na farmě doporučujeme začít s menšími rozdíly mezi dávkami hnojiva (kg/ha) v rámci pozemku. Vždy v rámci většího pozemku udělejte pruh s uniformní dávkou pro pozdější hodnocení aplikace. Za ideální hnojení pro seznámení s variabilními aplikacemi považujeme produkční a kvalitativní hnojení pšenice ozimé, kde také spatřujeme největší benefity. Zde volíme strategii s podporou lepších částí pozemku. Tuto strategii nám potvrzují výsledky společnosti Strom Praha a.s. vytvořené sklízecí mlátičkou T670i vybavenou NIR laboratoří HarvestLab. Z výsledků zobrazených na obr. 3 vyplývá nižší úroveň N látek v zrně v zónách s vyšší výnosovou úrovní. Naším cílem je v tomto případě podpořit výnosnější zóny pozemku a vyrovnat kvalitativní parametry produkce.

Obr. 3 Rozdílná úroveň výnosu a vliv na kvalitativní parametry zrna (zdroj: Strom Praha a.s.).

Obr. 3 Rozdílná úroveň výnosu a vliv na kvalitativní parametry zrna (zdroj: Strom Praha a.s.).

Rozhodujete se jak začít s variabilním hnojením? Hledáte partnera, který Vám poskytnenejen platformu, ale také podporu při vytváření předpisových map a zhodnotí s Vámivýslednou práci? Neváhejte nás kontaktovat

Úvodní foto: Lešek Podhorský

Další články

Stanovení vzorkovací sítě pro odběr půdních vzorků

Nedílnou součástí zlepšování půdní úrodnosti jsou laboratorní rozbory půdy, kteréposkytují cenné informace zásobenosti půdy jednotlivými živinami.

Ověření ISOBUS konektivity

Zimní měsíce přináší prostor pro kontrolu softwarových verzí terminálů mechanizace ověření konektivity mezi jednotlivými terminály traktorů a nářadím.

Variabilní aplikace. Snímek ze satelitu nebo bezpilotního prostředku?

Diskutovaným tématem při tvorbě předpisových map je kvalita vstupních dat.

Relativní výnosový (produkční) potenciál pozemku

Nevyrovnanost pozemku se nejvíce projevuje na výnosu plodin, který je ovlivněn celou řadou nejrůznějších faktorů, především dostupností vody, což potvrzují promítnuté odtokové linie.